Havs- och Vattenmyndigheten

Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   • -
   • Havs- och vattenmyndigheten
   • Utförare miljöbevakning
   • Företag
   • Alcontrol AB
   • Anthesis Enveco AB
   • Aquabiota Water Research AB
   • Brockman Geomatics Sweden AB
   • COWI
   • DHI Sverige AB
   • Ekoll AB
   • EnviroPlanning AB
   • Gryaab
   • Hafok AB
   • Hydrophyta Ekologikonsult
   • Marine Monitoring AB
   • Medins Havs och Vattenkonsulter AB
   • Menon Economics AS
   • Metria AB
   • SeAnalytics AB
   • SSPA
   • Toxicon AB
   • Vattenfall AB
   • Institut
   • Havsmiljöinstitutet, HMI
   • IVL Svenska Miljöinstitutet AB
   • Laxforskningsinstitutet
   • Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP
   • The Finnish Environment institute, SYKE
   • Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
   • Länsstyrelser
   • Länsstyrelsen Blekinge län
   • Länsstyrelsen Dalarnas län
   • Länsstyrelsen Gotlands län
   • Länsstyrelsen Gävleborg
   • Länsstyrelsen Hallands län
   • Länsstyrelsen Jämtlands län
   • Länsstyrelsen Jönköpings län
   • Länsstyrelsen Kalmar län
   • Länsstyrelsen Kronobergs län
   • Länsstyrelsen Norrbotten
   • Länsstyrelsen Skåne
   • Länsstyrelsen Stockholm
   • Länsstyrelsen Södermanlands län
   • Länsstyrelsen Uppsala län
   • Länsstyrelsen Värmland
   • Länsstyrelsen Västerbotten
   • Länsstyrelsen Västernorrland
   • Länsstyrelsen Västmanlands län
   • Länsstyrelsen Västra Götalands län
   • Länsstyrelsen Örebro län
   • Länsstyrelsen Östergötland
   • Myndigheter
   • Energimyndigheten
   • Fiskeristyrelsen
   • Fiskeriverket
   • Havsfiskelaboratoriet
   • Jordbruksverket
   • Lantmäteriet
   • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
   • Naturhistoriska riksmuseet, NRM
   • Naturvårdsverket
   • Rymdstyrelsen
   • Sjöfartsverket
   • Skogsstyrelsen
   • SMHI
   • Statens veterinärmedicinska anstalt
   • Statistiska centralbyrån, SCB
   • Sveriges geologiska undersökning, SGU
   • Sötvattenslaboratoriet Drottningholm
   • Transportstyrelsen
   • Turistdelegationen
   • Universitet
   • Göteborgs universitet, GU
   • Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
   • Institutionen för biologi och miljövetenskap
   • Sven Lovén centrum för marina vetenskaper
   • Linnéuniversitetet, LNU
   • Lunds universitet, LU
   • Stockholms universitet, SU
   • Institutionen för ekologi, miljö och botanik
   • Institutionen för Miljövetenskap och Analytisk Kemi, ACES
   • Institutionen för tillämpad miljövetenskap, ITM
   • Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholm Resilience Centre
   • Stockholms universitets Östersjöcentrum
   • Zoologiska institutionen
   • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
   • ArtDatabanken
   • Centrum för biologisk mångfald, CBM
   • Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, Sverige Lantbruksuniversitet, SLU
   • Institutionen för akvatiska resurser, SLU Aqua
   • Institutionen för ekologi
   • Institutionen för mark och miljö
   • Institutionen för vatten och miljö
   • Institutionen för vilt, fisk och miljö
   • Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, CKB
   • Umeå universitet, UmU
   • Umeå marina forskningscentrum, UMF
   • Uppsala universitet, UU
   • Övriga organisationer
   • Svenska MiljöEmissionsData, SMED
   • Vattenvårdsförbund
   • Bohuskustens vattenvårdsförbund, BVVF
   • Mälarens vattenvårdsförbund
   • Svealands Kustvattenvårdsförbund, SKVVF
   • Vänerns vattenvårdsförbund
   • Vätterns vattenvårdsförbund
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • Blandade rapporter från Fiskeriverket/Fiskeristyrelsen
   • Fiskeriverket Information 1997-2000
   • Fiskeriverket Kustrapport 1992-1999
   • Fiskeriverket rapport 1993-1997
   • Fiskeriverket rapport 1998-2000
   • Havs- och vattenmyndighetens rapport
   • Havs- och vattenmyndigheten årsredovisning
   • Information från Havsfiskelaboratoriet, Lysekil 1988-1997
   • Naturvårdsverket rapport
   • Rapport Sötvattenslaboratoriet Drottningholm 1949-1986
   • Report Fishery Board of Sweden, Institute of Marine Research
   • Report Fishery Board of Sweden. Series hydrography, 1953-1972
   • Swedish Agency for Marine and Water Management report
  • Och
   Forskningsämne
   • -
   • Bara naturlig försurning
   • Begränsad klimatpåverkan
   • Effekter av metaller och organiska miljögifter
   • Ett rikt odlingslandskap
   • Ett rikt växt- och djurliv
   • Finansiering
   • Flodmynningar
   • Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi
   • Frisk luft
   • Giftfri miljö
   • God bebyggd miljö
   • Grundvatten av god kvalitet
   • Grundvatten trend- och omdrevsstationer
   • Hav i balans samt levande kust och skärgård
   • Ingen övergödning
   • Integrerad kustfiskövervakning
   • Kalkeffektuppföljning (IKEU)
   • Kust och hav
   • Levande sjöar och vattendrag
   • Levande skogar
   • Makrofauna mjukbotten
   • Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material
   • Miljögifter, analys av metaller och organiska ämnen
   • Miljögifter, insamling och provbankning
   • Miljöövervakningens programområden
   • Miljöövervakningsmetoder, undersökningstyper
   • Myllrande våtmarker
   • Nationellt finansierad miljöövervakning
   • Reginonalt finansierad miljöövervakning
   • Sjöar omdrev
   • Sjöar trendstationer
   • Skyddande ozonskikt
   • Stora sjöarna
   • Storslagen fjällmiljö
   • Sveriges miljökvalitetsmål
   • Säker strålmiljö
   • Säl och havsörn
   • Sötvatten
   • Utredningar, analys och infrastruktur
   • Vattendrag trendstationer
   • Vegetationsklädda bottnar
   • Vägledningar, handledningar, metoder
   • Återkommande mätkampanjer
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Språk
   • -
   • Albanska
   • Amhariska
   • Arabiska
   • Azerbajdzjanska
   • Baluchi
   • Bengali
   • Bokmål
   • Bosniska
   • Bulgariska
   • Danska
   • Engelska
   • Esperanto
   • Estniska
   • Finska
   • Franska
   • Frisiska
   • Färöiska
   • Grekiska, klassisk (-1453)
   • Grönländska (Kalaallit oqaasi)
   • Hebreiska
   • Hindi
   • Indonesiska
   • Iriska
   • Isländska
   • Italienska
   • Japanska
   • Jiddisch
   • Kanaresiska (Kannada)
   • Katalanska
   • Kinesiska
   • Koreanska
   • Kroatiska
   • Kurdiska
   • Latin
   • Lettiska
   • Litauiska
   • Madurese
   • Makedonska
   • Meänkieli
   • Mongoliskt språk
   • Nederländska
   • Norska
   • Nygrekiska (1453-)
   • Nynorsk
   • Odefinierat språk
   • Persiska
   • Polska
   • Portugisiska
   • Romani
   • Rumänska
   • Ryska
   • Samiskt språk
   • Sanskrit
   • Serbiska
   • Slovakiska
   • Slovenska
   • Somali
   • Spanska
   • Svenska
   • Swahili
   • Tigrinja
   • Tjeckiska
   • Turkiska
   • Turoyo
   • Tyska
   • Ukrainska
   • Ungerska
   • Urdu
   • Vietnamesiska
   • Vitryska
   • Zulu
  • Och
   Publikationstyp
  • Och
   Status
   • -
   • Accepterad
   • Epub före tryck
   • I tryck
   • Publicerad
   • Inskickad
  • Och
   Typ av innehåll
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram